Jaarverslag 2018 van de Wijkvereniging Pijnacker Noord

De jaarvergadering van de Wijkvereniging Pijnacker Noord vond plaats op 5 maart 2018. Het bestuur is in 2018 negen maal bijeengekomen. De vergaderingen vonden plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. Als bestuur hebben gefunctioneerd: de heren J.A. van den Berg, voorzitter en na 17 juli 2017 tot 5 maart 2018 ook als plaatsvervangend penningmeester; J.J. van der Elst, secretaris; L. van Iersel vanaf 11 september 2017 als kandidaat penningmeester en na 5 maart 2018 als penningmeester; H.A.B. Ennema bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Sociale Activiteiten en mevrouw P. Graafland bestuurslid en voorzitter van de Buurttuin en S. Vermeer als kandidaat bestuurslid Suzan Vermeer vanaf 17 december. De heer J. Roos is met ingang van 23 maart 2015 (datum ALV) afgetreden als bestuurslid maar woont de bestuursvergaderingen bij in zijn functie als webmaster.

Het aantal leden per 1 januari 2018 was 286 en per 31 december 2018 waren er 261 leden.

Overleg en samenwerking met de Gemeente

De renovatie van de wijk is gebaseerd op het Masterplan 2006 waarin is vastgelegd dat de samenwerking zou plaatsvinden op basis van coproducent schap van Gemeente en Wijkvereniging. De samenwerking verliep ook in 2018 in een goede en constructieve sfeer. J.A. van den Berg en J.J. van der Elst vertegenwoordigers van het bestuur overlegden zeer regelmatig met de gemeente als Projectgroep Pijnacker Noord over een breed scala aan onderwerpen zoals planning en uitvoering van projecten, financiën, bestemmingsplan, buurtplan enz. De projectleider van de gemeente is mevrouw M. van der Heijden en de heer P. Bol is de technisch projectleider.

Buurtplannen en Wijkontsluitingsweg

Geleerdenbuurt De inrichting als woonerf met zeer duidelijke bebording heeft helaas nog steeds niet het gewenste resultaat. Er wordt nog steeds te hard gereden. Snelheidscontrole is geen prioriteit bij de BOA’s van de gemeente.

Staatsliedenbuurt De mogelijke verkoop van het rouwcentrum van De Laatste Eer aan de Thorbeckelaan aan een tweetal Bridgeverenigingen heeft bij de omwonenden heel veel reactie opgeroepen. De grote vrees was dat de omgeving van het rouwcentrum op de bridgeavonden zou worden overspoeld met te parkeren auto’s. een vertegenwoordiging van bewoners, wijkvereniging en bridgeverenigingen hebben vele malen overleg gevoerd om dit probleem te tackelen. Gezamenlijk zijn wij er gelukkig tot een ieders tevredenheid uitgekomen. Er is een inventarisatie geweest waarbij bleek dat er steeds een aantal vrije parkeerplaatsen was bij de flats aan de Thorbeckelaan en de parkeerplaatsen bij Lidl, alsmede bij de Viergang. De Bridgeverenigingen gaan hun leden enthousiasmeren om zoveel mogelijk te komen lopen of met de fiets te komen en verder met de auto te carpoolen. De bestuurders van de auto’s krijgen een parkeerplaats op de hiervoor genoemde vrije plaatsen toegewezen en in het huishoudelijk regelement zal een sanctie worden opgenomen als men zich hier niet aan houdt.

Heesterbuurt
Feest Op 8 september heeft de WV samen met de “Heesterbuurt vrienden” een bewonersfeest georganiseerd voor de Heesterbuurt. Dit ter gelegenheid van de afronding van de renovatie van de Heesterbuurt. Het feest kende twee delen. Eerst ging de aandacht naar de kinderen uit de buurt. Er waren springkussens, speurtochten voor jongere en oudere kinderen en de jeugdbrandweer was aanwezig om jong talent de gelegenheid te geven de spuitkunst meester te worden. Hierna kwamen de volwassenen aan de beurt. Een Indisch buffet en een BBQ locomotief zorgden ervoor dat niemand met honger naar huis hoefde. Dank aan Oriental en de stoker en machinist van de BBQ locomotief. Financieel is dit mogelijk gemaakt door de Buurtknip van de Gemeente, een bijdrage van Rondom Wonen en een flinke ondersteuning vanuit de kas van de Wijkvereniging. De weergoden waren ons gunstig gezind en het smaakte beslist naar meer.

Parkbuurt
Deze buurt is klaar. Ook het parkje (voormalige Pinkeltje locatie) is inmiddels bijna klaargekomen met het plaatsen van de bomen in december. Er moeten nu nog struiken komen om het geheel te vervolmaken. Het bouwen van een drietal appartement gebouwen, op de lege plaatsen van de vroegere bejaardenwoningen., aan de Thorbeckelaan door de fa. Van Wijnen is in een afrondende fase. Deze bouw heeft een aantal negatieve reacties opgeroepen bij de omwonenden. Het bestuur had grote problemen met de bouw samenhangende kap van een zevental gezonde bomen. Het bestuur heeft om die reden bezwaar aangetekend tegen het voornemen van deze onnodige kap. Het bezwaar is voor de bezwarencommissie uitvoerig toegelicht, echter helaas zonder resultaat. De bezwarencommissie heeft het gemeentebestuur geadviseerd de gevraagde kapvergunning te verlenen. De verlening van deze vergunning aan de Fa. Van Wijnen is op zaterdag bij uw bestuur ingekomen en op maandag is reeds met het kappen van de bomen begonnen waardoor er geen gelegenheid meer was om bij de rechtbank een procedure aan te spannen. Wel is deze handelswijze van de gemeente met de wethouder besproken en deze heeft zijn spijt betuigd over deze gang van zaken.

Bomenbuurt en Berkenbuurt

De aannemer Heijmans is na afronding van de Heesterbuurt direct begonnen met de aanpak van de Bomen en Berkenbuurt. Vooruitlopend op de werkzaamheden van Heijmans zijn zowel Dunea voor het water, Stedin voor gas en elektra, KPN voor telefonie en SKP voor kabeltelevisie begonnen om hun leidingwerk waar mogelijk te verwijderen en te vernieuwen. Voor de Berkenbuurt is er een intensief overleg tussen de gemeente en de bewoners gestart omdat bij inspectie is gebleken dat bekende kadastrale grenzen, niet duidelijk meer waren doordat bewoners openbare grond voor allerlei zaken in de loop der jaren in gebruik hadden genomen. Ook bleek dat in een aantal percelen aan de Acacialaan de gemeentelijke riolering in de voortuinen van de woningen lag. Dit alles betekende dat er heel veel werk moest worden verzet om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Onder andere speelde mogelijke verjaring van in gebruik genomen gemeentelijke grond een grote rol. Ook bleek dat er voor de aanleg van het nieuwe vuil- en schoonwaterriool met sommige bewoners overleg noodzakelijk was om van hen grond aan te kopen. Uiteindelijk is met alle partijen een oplossing bereikt. De aan- en verkoop van grond in het afgelopen jaar jaar in één keer bij de notaris en aansluitend bij het kadaster plaats gevonden. Heijmans is zijn werkzaamheden gestart aan het noordelijk deel van de Noordweg tussen de Goudenregensingel en de Albert Schweitzerlaan. Bij het gedeelte tussen de Goudenregensingel en de Lindelaan stuitte de aannemer op heel veel onbekende obstakels, zoals een asfalt laag met een dikte van 1 meter. Ook is diverse malen door onbekendheid een elektrakabel stukgetrokken, zodat er weer huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Dit gedeelte van het werk is hierdoor flink uitgelopen en had helaas weer gevolg op de andere planning. Min of meer gelijktijdig zijn de Lindelaan en de Vlierlaan in uitvoering gegaan. Hierna zijn de Vogelkers- en Wegedoornlaan gerenoveerd. Op de Vlierlaan stuitte de aannemer nog op een bodemverontreiniging, hetgeen ook weer tot vertraging leidde. De bewoners van de Lindelaan hebben via een enquête, met unanieme uitkomst, de gemeente verzocht in de Lindelaan eenrichtingverkeer in te stellen. Dit is ook gehonoreerd door de gemeente en de rijrichting is nu vanaf de Noordweg naar de Vlierlaan. Gelukkig was er ook een meevaller bij de werkzaamheden. De riolering van de Boomgaard bleek bij inspectie nog in goede staat te verkeren en is dus hier alleen de bestrating vernieuwd. Hierna zijn de Beuklaan, de Elzenlaan, de Esdoornlaan en de Kastanjelaan op de schop genomen. Na deze werkzaamheden is Heijmans begonnen aan de Noordweg tussen de Goudenregensingel en de Oostlaan. Ook hier openbaarde zich weer een verrassing en wel in de vorm van een kademuur. Het slopen hiervan was geen optie. Met kunst- en vliegwerk is Heijmans er in geslaagd ook hier weer een nieuwe riolering aan te brengen.
Wi

jkontsluitingsweg In 2006 heeft de gemeenteraad van Pijnacker in het Masterplan besloten dat Pijnacker Noord een 30 km gebied moet worden en dat sluipverkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een en ander betekent dat de wijkontsluitingsweg Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en Nobellaan als een 30 km weg moet worden ingericht. Na de bouwvakvakantie van 2015 van dit jaar is de aannemer Verhoef Infra begonnen en zijn de gedeelten Nobellaan, Troelstralaan, Thorbeckelaan en het gedeelte van de Meidoornlaan tussen de Thorbeckelaan en de Groen van Prinstererlaan afgerond. Het gedeelte van de Meidoornlaan tussen de Groen van Prinstererlaan en de Goudenregensingel is door aannemer Heijmans in december van het verslagjaar afgerond. Het gedeelte tussen de Goudenregensingel en de Oostlaan zal pas aan het einde van alle renovatiewerkzaamheden worden gedaan omdat er veel zwaar verkeer van en naar het opslagterrein van Heijmans aan de Meidoornlaan gaat.


Bestemmingsplan Pijnacker-Noord


Hierin zijn geen veranderingen opgetreden.

Wijktoezicht

Er werden op basis van het aantal vrijwilligers getracht enkele ronden per week gelopen.. Helaas ontbreekt het aan voldoende vrijwilligers om de wijk voldoende te belopen. De aantal vrijwilligers die lopen neemt ondanks hun enthousiasme af. De indruk is wel dat de criminaliteit door deze activiteit afneemt. Ook de politie is tevreden en tekent aan dat er geen problemen zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom

Sociaal Beheer

Werkgroep Sociaal De werkgroep is dit jaar actief bezig geweest maar heeft slechts één keer vergaderd. De dansavond in het Parochiehuis was een gezellig experiment.
Bijlage 2


Wijkvereniging Pijnacker Noord 2

Om eens te kijken of de traditie van dansavondjes in Noord, ooit gehouden in de Acker, weer nieuw leven in te blazen was, had de wijkvereniging Noord een nostalgische dansavond georganiseerd.

Op vrijdagavond 12 oktober wisten 55 mensen het Parochiehuis te vinden voor een gezellige avond met live muziek. Helaas kwamen er van de 55 aanwezigen maar 15 uit onze wijk. Wij hadden op meer belangstelling gehoopt. Om 20.00 uur ging de plaatselijke band Stumbling van start. Er werden veel foxtrots gespeelt, maar ook weleens een wals en aan het einde zelfs twist en Rock&Roll. Door veel van de aanwezigen werd daar enthousiast op gedanst. Anderen genoten vooral van de muziek van de band die zeer gewaardeerd werd. Omdat de meeste mensen elkaar bij aanvang niet kenden was men eerst wat stil, maar na de eerste pauze werd het steeds gezelliger aan de tafels. Uiteindelijk hebben alle bezoekers een heel leuke avond gehad en zou die volgens hen voor herhaling vatbaar zijn. De wijkvereniging heeft echter twijfels om deze activiteit vaker op het programma te zetten met zo weinig mensen uit de wijk zelf en een kostenpost van 200 euro. Zij gaan op zoek naar andere activiteiten waar hopelijk meer belangstelling voor is. Wie een goed idee heeft mag het zeggen.

De activiteiten in de Buurttuin en het Repair Café worden door werkgroep leden gecoördineerd. Beide activiteiten zijn zeer succesvol te noemen.
Repair CaféHet Repair Café Pijnacker-Noord werkt onder de verantwoordelijkheid van de Wijkvereniging Pijnacker-Noord. Het wordt geleid door een stuurgroep bestaande uit Bart Ennema (voorzitter), Charles van der Mast (secretaris), Anton de Fockert (penningmeester), Harry Hes en Marjolijn Schaap. Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers aan verbonden met uiteenlopende expertise. Het RC is in 2018 elf keer open geweest. Tien maal in de cbs De Schatkaart en één maal in De Schakelaar. Steeds is een speciaal thema gekozen om klanten te trekken. Maar telkens werden alle soorten reparaties uitgevoerd. De thema’s waren dit jaar: Computers/tablets en telefoons, met lunch/soep speelgoed/poppendokter fietsen en bolderwagens Fietsen & ANWB Lichtbrigade Tuingereedschap speelgoed/poppendokter [mmv De Doewat]
Vol

gens de administratie zijn er dit jaar 321 artikelen ter reparatie aangeboden. Meer dan 200 reparaties zijn in een keer gelukt. Ongeveer 35 keer lukte het gedeeltelijk en ongeveer 70 keer lukte helaas helemaal niet. Het was dit jaar de tweede keer dat kinderen van de Doewat present waren voor reparaties aan speelgoed. Er kwamen helaas weinig kinderen op af. Maar de aanwezigheid van de jongeren van Jeugd- en Jongerenwerk was heel leuk. Het verzorgen van een koffie, thee of limonade met wat lekkers (meestal zelf gebakken) verliep uitstekend.


De boekentafel ondervond voldoende belangstelling. Helaas is onze gewaardeerde vrijwilliger George Lubben op 29 januari overleden.


Elke keer is kunstschilder dhr. Kamal aanwezig geweest. Hij heeft steeds een klein schilderij gemaakt in onze ontvangstruimte. Hij was regelmatig in gesprek met klanten. In december hebben we een verjaardagskalender gepubliceerd met twaalf schilderijen van hem. Deze is als eindejaar presentje aan alle vrijwilligers gegeven. Ook enkele externe relaties hebben een exemplaar gekregen.


We zijn heel trots op de demontabele vlag/spandoek die we boven de weg hebben aangebracht. De constructie is geheel door onze vrijwilligers bedacht en gemaakt.

In januari werden de vrijwilligers getrakteerd op een lunch met zelfgemaakte soepen. Op 1 juli is een gezellige lunch inclusief de traditionele quiz over het afgelopen jaar, met alle vrijwilligers georganiseerd. Bij het laatste RC in december werden we verrast door een aardigheidje van onze “textieldames”.

Dankzij de opbrengst was het RC in 2018 geheel zelfvoorzienend. Begin januari was het saldo € 174; eind 2018 is het positieve saldo € 429. Dankzij een subsidie van Fonds 1818 hebben we voor € 2300 aanschaffingen kunnen doen: jassen, slijpmachine, compressor, lockmachine en diverse gereedschappen. Van de toegezegde € 2300 euro is een bedrag van € 460 euro nog niet uitbetaald door Fonds 1818 en dit bedrag is door de wijkvereniging is voorgeschoten.

Wijkvereniging Pijnacker Noord 3

speelgoed/poppendokter geen thema, wel gezamenlijke lunch AV apparatuur 3D printer tuinieren

Bijlage 2

Er is een groot aantal (30) zeer enthousiaste vrijwilligers. Behalve de techniek en de creatieve textielactiviteiten is er ook een heel gezellige sfeer. Dit is de sociale factor. Belangrijk voor de vrijwilligers maar daar komen ook klanten/gasten op af.

We hebben een Facebook pagina waar na elk RC foto’s op worden geplaatst en we sturen een Nieuwsbrief rond naar meer dan 500 adressen. Dit zijn leden van de wijkvereniging en andere klanten. Het bestand met adressen wordt maandelijks bijgehouden. Het aantal loopt heel langzaam op. De foto’s op Facebook geven een zeer compleet beeld van de activiteiten. We hebben in samenwerking met het bestuur van de Wijkvereniging aan de eisen van AVG voldaan.

In november hebben we een heel geslaagd 3D printer event gehad. Twee sponsors hebben ons een 3D printer en een krachtige laptop met CAD software aangeboden. De sponsors waren de Pijnackerse Roland Ketel (laptop van bedrijf RESET) en Floris Holtkamp (printer van bedrijf ELLF). Behalve de aangeboden 3D printer waren er nog drie andere 3D printers opgesteld zodat er een heuse tentoonstelling was. Vele producten van de printers waren te zien.

In september is een lustrumcommissie gestart met de voorbereidingen voor ons eerste lustrum. Dat zal gevierd worden in het weekend van 7 en 8 september 2019, op zaterdag en zondag.

Buurttuin 2018

De buurttuin, in 2015 begonnen, had, zoals bekend, nogal wat aanloopproblemen. In het afgelopen jaar leken die aardig overwonnen. In de tuin wordt, op vaste tijden gewerkt door een kleine groep enthousiaste vrijwilligers. In de zomer op vrijdagavond en in de winter op zaterdagochtend. Natuurlijk kunnen we altijd meer vrijwilligers gebruiken. Bewezen groene vingers zijn niet nodig, aanmelden ook niet, kom gewoon maar langs.Sommige gewassen deden het prima, andere minder. In het algemeen kan gezegd worden dat een biologisch beheerde tuin een aantal jaren nodig heeft om in evenwicht te komen. Sommige problemen zijn wat raadselachtig. Waarom deden de peentjes het slecht? Successen zijn dat soms ook, waarom deden de boontjes het fantastisch? Waarom groeiden een paar door een buurtbewoner gebrachte AH zonnebloemen tot in de hemel? We snappen niet alles, maar we gaan stug door.

Ook in de winter is er van alles te doen. De paden en de takkenrillen moeten worden gerepareerd, de wilgen geknot, de indeling hier en daar aangepast, en de vruchtstruiken en bomen gesnoeid en soms verplaatst. Tenslotte, de tuin is een buurtsucces. We krijgen heel vaak complimentjes van passerende wandelaars, mensen komen even kruiden snijden of nemen een bosje dahlia’s mee. Groenten die mogen worden meegenomen liggen bij de poort en zijn altijd snel verdwenen.

De buurttuin is te vinden aan de achterzijde van de Cort van der Linden flat, langs het voetpad van de Thorbeckelaan naar de Troelstralaan. Ingang tegenover Thorbeckelaan 86 .

Website

In 2018 is onze website aangepast aan de voortschrijdende renovatie van de wijk én de gevolgen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De home pagina is aangepast met een oproep aan de webbezoeker om lid van onze mooie vereniging te worden. Op de homepagina is er ook ruimte voor “hot nieuws” en de verenigingsagenda. In het kader van de overgang van “stenen” naar “sociaal” zijn onder de menukeuze “Activiteiten” alle structurele activiteiten van de wijkvereniging, zoals het Repair Café, de buurttuin en Buurtpreventie te vinden. Daar kan de wijkatlas worden gedownload met beschouwelijke hoofdstukken als “Bomen over bomen”.
Het aan de AVG aangepaste Huishoudelijk Reglement is door een AVG gecertificeerd bedrijf goedgekeurd en wacht op instemming van de komende ALV. Onze privacy verklaring staat onder menukeuze Vereniging. Daarin staan de rechten van webbezoekers. Over het maken van foto’s hebben we een duidelijke mening: bij een (feestelijke) bijeenkomst horen foto’s. Als je niet op de kiek wil hoef je dat maar aan de fotograaf te laten weten. Ook achteraf kun je een afbeelding van jou van de website laten verwijderen. Je hoeft daar geen reden voor op te geven. Op onze website hoef je geen cookies te bevestigen, want we gebruiken uitsluitend functionele cookies.


Namens de Wijkvereniging Pijnacker Noord, Koos van der Elst secretaris

Wijkvereniging Pijnacker Noord 4