Jaarverslag 2019 van de Wijkvereniging Pijnacker Noord

De jaarvergadering van de Wijkvereniging Pijnacker Noord vond plaats op 4 maart 2019. Het bestuur is in 2019 tien maal bijeengekomen. De vergaderingen vonden plaats op basis van toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis.Als bestuur hebben gefunctioneerd: de dames P. Graafland, voorzitter en S. Vermeer als bestuurslid en voorzitter van de Buurttuin en de heren J.J. van der Elst, secretaris; L. van Iersel penningmeester; H.A.B. Ennema bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Sociale Activiteiten en mevrouw S.Vermeer. De heer J. Roos heeft met ingang van 17 september zijn functie als webmaster neergelegd. In zijn plaats heeft de heer W. van Goor deze functie overgenomen.


Het aantal leden per 1 januari 2019 was 261 en per 31 december 2019 waren er 246 leden.


Overleg en samenwerking met de Gemeente

De renovatie van de wijk is gebaseerd op het Masterplan 2006 waarin is vastgelegd dat de samenwerking zou plaatsvinden op basis van coproducentschap van Gemeente en Wijkvereniging. De samenwerking verliep ook in 2019 in een goede en constructieve sfeer. De heren J.A. van den Berg namens het bestuur en J.J. van der Elst vertegenwoordiger van het bestuur overlegden zeer regelmatig met de gemeente als Projectgroep Pijnacker Noord over een breed scala aan onderwerpen zoals planning en uitvoering van projecten, financiën, bestemmingsplan, buurtplan enz. De projectmanager van de gemeente is mevrouw M. van der Heijden en de heer P. Bol is de projectleider civiel.


Buurtplannen en Wijkontsluitingsweg

GeleerdenbuurtDe inrichting als woonerf met zeer duidelijke bebording heeft helaas nog steeds niet het gewenste resultaat. Er wordt nog steeds te hard gereden met name door de vele besteldiensten van postorder bedrijven.. Snelheidscontrole is geen prioriteit bij de BOA’s van de gemeente. Ook bij de Politie is het geen prioriteit.

StaatsliedenbuurtDe verkoop van het rouwcentrum van De Laatste Eer aan de Thorbeckelaan aan een tweetal Bridgeverenigingen, die samen een stichting hebben gevormd, heeft zijn beslag gekregen. Er is een inventarisatie van de parkeerplaatsen in de omgeving geweest, waarbij bleek dat er steeds een aantal vrije parkeerplaatsen was bij de flats aan de Thorbeckelaan en de parkeerplaatsen bij Lidl, alsmede bij de Viergang. Dit alles is vastgelegd in een Intentieverklaring, die is ondertekend door de besturen van de Wijkvereniging, de Stichting Pijnackers Denksport Huys en de beide Bridge verenigingen. Bridgeverenigingen gaan hun leden enthousiasmeren om zoveel mogelijk te komen lopen of met de fiets te komen en verder met de auto te carpoolen. De bestuurders van de auto’s krijgen een parkeerplaats op de hiervoor genoemde vrije plaatsen toegewezen en in het huishoudelijk regelement is een sanctie opgenomen als men zich hier niet aan houdt. Na maanden van verbouwing is het Denk Sport Huys in september 2019 officieel in gebruik genomen. Op eigenterrein zijn 20 parkeerplaatsen gerealiseerd. Ondanks alle controles en waarschuwingen komt het helaas nog (zij het sporadisch) voor dat er buiten de aangegeven plaatsen wordt geparkeerd. De brug bij het gemaal is ook diverse malen onderwerp van gesprek geweest.De opgang naar de brug vanaf de kant van de buurttuin was veel te steil en dat was een reden voor wandelaars om de brug niet te gebruiken. Door de gemeente zijn er diverse oplossingen aangedragen om de brug van een betere toegang te voorzien. Omdat deze toegang in het talud van een waterkering van het Hoogheemraadschap Delfland ligt, was ook van hen toestemming noodzakelijk. Het uiteindelijk goedgekeurde plan was zo duur dat er in overleg is besloten om binnen de gemeente te kijken of de brug op een andere locatie beter tot zijn recht kwam. Die locatie was er en er is besloten de brug te verwijderen. Dat zal niet meer in dit verslagjaar plaatsvinden.

HeesterbuurtDeze buurt is vorig jaar opgeleverd en afgerond met een feest.

ParkbuurtDeze buurt is klaar. Ook het parkje (voormalige Pinkeltje locatie) is inmiddels klaargekomen met het plaatsen van de bomen. Het bouwen van een drietal appartement gebouwen, op de lege plaatsen van de vroegere bejaardenwoningen., aan de Thorbeckelaan door de fa. Van Wijnen is dit jaar gereed gekomen en deze zijn inmiddels allemaal bewoond. Voor de destijds gekapte bomen zijn nieuwe bomen geplant.

Bomen- en BerkenbuurtAannemer Heijmans is na afronding van de Heesterbuurt begonnen met de aanpak van de Bomen en Berkenbuurt. Vooruitlopend op de werkzaamheden van Heijmans zijn zowel Dunea voor het water, Stedin voor gas en elektra, KPN voor telefonie en SKP voor kabeltelevisie begonnen om hun leidingwerk waar mogelijk te verwijderen en te vernieuwen. Voor de Berkenbuurt is er na een intensief overleg tussen de gemeente en de bewoners overeenstemming bereikt, omdat bij inspectie bleek dat kadastrale grenzen, niet duidelijk meer waren doordat bewoners openbare grond voor allerlei zaken

    

in de loop der jaren in gebruik hadden genomen. Ook bleek dat in een aantal percelen aan de Acacialaan de gemeentelijke riolering in de voortuinen van de woningen lag. Heijmans is zijn werkzaamheden gestart aan het noordelijk deel van de Noordweg. De werkzaamheden in de bomenbuurt buurt hebben door de diverse aangetroffen verontreinigingen veel oponthoud gegeven en daardoor is de oorspronkelijke planning ook volledig onderuit gehaald. Ook was het een verrassing dat in de Noordweg nabij de Oostlaan bij de graafwerkzaamheden een oude kademuur werd ontdekt. Deze muur gaf de nodige problematiek voor het aanbrengen van de nieuwe rioleringen. Met veel passen en meten is dit uiteindelijk gelukt.

WijkontsluitingswegIn 2006 heeft de gemeenteraad van Pijnacker in het Masterplan besloten dat Pijnacker Noord een 30 km gebied moet worden en dat sluipverkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een en ander betekent dat de wijkontsluitingsweg Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en Nobellaan als een 30 km weg moet worden ingericht. Na de bouwvakvakantie van 2015 van dat jaar is de aannemer Verhoef Infra begonnen en zijn de gedeelten Nobellaan, Troelstralaan, Thorbeckelaan en het gedeelte van de Meidoornlaan tussen de Thorbeckelaan en de Groen van Prinstererlaan afgerond. Het gedeelte van de Meidoornlaan tussen de Groen van Prinstererlaan en de Goudenregensingel is door aannemer Heijmans in december van 2018 afgerond. Het gedeelte tussen de Goudenregensingel en de Oostlaan zal pas aan het einde (planning medio 2020) van alle renovatiewerkzaamheden worden gedaan omdat er veel zwaar verkeer van en naar het opslagterrein van Heijmans aan de Meidoornlaan gaat.

Bestemmingsplan Pijnacker-Noord

Hierin zijn geen veranderingen opgetreden.

Wijktoezicht

Er werden op basis van het aantal vrijwilligers getracht enkele ronden per week te lopen.. Helaas ontbreekt het aan voldoende vrijwilligers om de wijk voldoende te belopen. Het aantal vrijwilligers dat loopt, nam af. De indruk is wel dat de criminaliteit door deze activiteit afgenomen is. Ook de politie is tevreden en tekent aan dat er in het verslagjaar zich geen noemenswaardige problemen hebben voorgedaan. De werkgroep heeft dan ook besloten dit toezicht als “slapend” te betitelen.

Sociaal Beheer

Werkgroep SociaalDe werkgroep is dit jaar bijna niet actief bezig geweest. De reden hiervoor was dat er geen geschikte locatie was om activiteiten in onder te brengen. Met het bestuur van het Denk Sport Huys wordt overlegd of en wanneer er in het nieuwe jaar gebruik kan worden gemaakt van dit onderkomen.

De activiteiten in de Buurttuin en het Repair Café worden door werkgroep leden gecoördineerd. Beide activiteiten zijn zeer succesvol te noemen.


Repair Café


Het Repair Café Pijnacker-Noord werkt onder de verantwoordelijkheid van de Wijkvereniging Pijnacker-Noord.Het wordt geleid door een stuurgroep bestaande uit Bart Ennema (voorzitter), Charles van der Mast (secretaris), Anton de Fockert (penningmeester), Harry Hes en Marjolijn Schaap. Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers aan verbonden met uiteenlopende expertise.Het RC is in 2019 elf keer open geweest. Zeven maal in de cbs De Schatkaart en vier maal in De Schakelaar.In juni kregen we het bericht dat we op zeer korte termijn de school moesten verlaten. We hebben hard gezocht naar een andere locatie en die gevonden in de Schakelaar. De andere scholen in Noord wilden ons ook graag onderdak bieden, maar zij konden geen ruimte bieden om onze kasten met gereedschappen en spullen te plaatsen. Bij de Schakelaar kon dat wel. De medewerking was heel positief. Met de inzet van enkele vrijwilligers zijn onze kasten voorzien van zeer stevige wielen. De verhuizing is via tijdelijke opslag bij een van onze vrijwilligers uitgevoerd. We kunnen hier met trots op terug zien. Het hoge spandoek is ook verhuisd naar de Schakelaar.


Steeds is een speciaal thema gekozen om klanten te trekken. Maar telkens werden alle soorten reparaties uitgevoerd. De thema’s waren dit jaar:


verlichtingrollators (in de Schakelaar) tuingereedschaptuinierencomputers/tablets en telefoons

fietsen & bolderwagenslustrum RC (laatste keer in de Schatkaart)fietsen & ANWB Lichtbrigade (in de Schakelaar) AV apparatuur (in de Schakelaar) (Kerst)verlichting (in de Schakelaar)

Volgens de administratie zijn er dit jaar 397 (2018: 321) artikelen ter reparatie aangeboden. Meer dan 249 (200) reparaties zijn in een keer gelukt. Ongeveer 54 (94) keer lukte het gedeeltelijk en ongeveer 94 (70) keer lukte helaas helemaal niet. In mei hebben we de 1500 ste reparatie gevierd met een klant. Er is een duidelijke groei.Het verzorgen van koffie, thee of limonade met wat lekkers (meestal zelf gebakken) verliep ook uitstekend. In december kregen we drie grote taarten van een opleiding van MBO Rijnland. In december is ook een scholier aan zijn maatschappelijke stage bij ons begonnen. De boekentafel ondervond voldoende belangstelling.

Elke keer is kunstschilder dhr. Kamal aanwezig geweest. Hij heeft steeds een klein schilderij gemaakt in onze ontvangstruimte. Hij was regelmatig in gesprek met klanten. In januari en februari hebben we een tentoonstelling met zijn grote schilderijen georganiseerd in Historisch Joris in Delft.

Dankzij de opbrengst was het RC in 2019 geheel zelfvoorzienend.Begin januari was het saldo € 429 (€ 174); eind 2019 is het positieve saldo € 1564 (€ 429). Met succes hebben we oud schoolmeubilair van de Schatkaart kunnen verkopen, met een deel van de opbrengst voor ons.

Er is een groot aantal (circa 30) zeer enthousiaste vrijwilligers.Voor techniek, creatieve textielactiviteiten, administratie en gastvrijheid zijn experts beschikbaar..Aan de sociale factor wordt veel aandacht besteed. Dit is belangrijk voor de vrijwilligers maar daar komen ook klanten/ gasten op af. In het gastenboek wordt de sfeer uitdrukkelijk geprezen.

We hebben een Facebook pagina waar na elk RC foto’s op worden geplaatst en we sturen een Nieuwsbrief rond naar meer dan 500 adressen van de klanten. Het bestand met adressen wordt maandelijks bijgewerkt met adressen van nieuwe klanten. Het aantal loopt heel langzaam op. De foto’s op Facebook geven een zeer compleet beeld van de activiteiten.

LUSTRUMHet eerste lustrum is gehouden op 7 en 8 september 2019. Op 7 september zijn we begonnen met een Repair Café in basisschool de Schatkaart. Na afloop van het Repair Café hebben we met de vrijwilligers samen geluncht. Na de lunch is alles in gereedheid gebracht voor de middagsessie met het minisymposium bestaande uit 2 lezingen. Prof. ir. P.G. Luscuere van de TU Delft hield als eerste een lezing over circulaire economie. Daarna hield de voorzitter van het Repair Café, Bart Ennema een lezing over het ontstaan en de ontwikkeling van het Repair Café. Aansluitend aan de lezingen werd er een quiz gehouden waarbij de kennis over circulariteit en het Repair Café werd getest. Na het symposium is er een goed bezochte receptie gehouden.De volgende dag had de lustrumcommissie voor de vrijwilligers een excursie georganiseerd naar Futureland op de Tweede Maasvlakte.


Buurttuin 2019


De buurttuin is dit jaar onderhouden door een groep vaste vrijwilligers, nl. Martien Kalkman, Olivier Stikkelman, Aad Rensen , Petra Graafland, Wil van der Maat , Peter Heemskerk en Suzan Vermeer. Soms sluiten mensen uit de buurt aan om een poosje mee te helpen.Wil is aan het eind van het jaar na een aantal jaren gestopt met het werken in de tuin.


De tuin heeft heel wat opgebracht aan groenten, bloemen en kruiden.In november is een bijenhotel geplaatst met behulp van groep 3 van de Josephschool en een aantal hulpkwekers van Zorgkwekerij Bloei.Het bibliotheek kastje is helaas 2 keer vernield. Er is aangifte gedaan. Het kastje is stevig gerepareerd door Martien Kalkman.


Website


In 2018 is onze website aangepast aan de voortschrijdende renovatie van de wijk én de gevolgen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De home pagina is aangepast met een oproep aan de webbezoeker om lid van onze mooie vereniging te worden. Op de homepagina is er ook ruimte voor “hot nieuws” en de verenigingsagenda.In het kader van de overgang van “stenen” naar “sociaal” zijn onder de menukeuze “Activiteiten” alle structurele activiteiten van de wijkvereniging, zoals het Repair Café, de buurttuin en Buurtpreventie te vinden. Daar kan de wijkatlas worden gedownload met beschouwelijke hoofdstukken als “Bomen over bomen”.


Het aan de AVG aangepaste Huishoudelijk Reglement is door een AVG gecertificeerd bedrijf goedgekeurd en wacht op instemming van de komende ALV. Onze privacy verklaring staat onder menukeuze Vereniging. Daarin staan de rechten van webbezoekers. Over het maken van foto’s hebben we een duidelijke mening: bij een (feestelijke) bijeenkomst horen foto’s. Als je niet op de kiek wilt hoef je dat maar aan de fotograaf te laten weten. Ook achteraf kun je een afbeelding van jou van de website laten verwijderen. Je hoeft daar geen reden voor op te geven. Op onze website hoef je geen cookies te bevestigen, want we gebruiken uitsluitend functionele cookies. Wel is het beheer van de website gewijzigd. Onze webbeheerder Jaap Roos heeft in juli van dit jaar aangegeven dat, in verband met zijn gezondheid, hij deze werkzaamheden graag wilde beëindigen. Gelukkig zijn wij er in geslaagd voor Jaap een opvolger te vinden in de persoon


Bijlage 2


Wijkvereniging Pijnacker Noord 3

van Wouter van Goor. Hij is nadat hij alles van Jaap had overgenomen enthousiast aan de slag gegaan en heeft inmiddels wat wijzigingen aangebracht. Op de achtergrond is hij bezig, het door Jaap begonnen vernieuwen van de website verder uit te voeren en wij hopen dit in het komende jaar u via onze nieuwsbrief te kunnen laten weten dat de website volledig is vernieuwd.

Namens de Wijkvereniging Pijnacker Noord, Koos van der Elstsecretaris

Bijlage 2

 

Wijkvereniging Pijnacker Noord 4